Sık Sorulan Sorular

Printer-friendly versionSend to friend

İnsanlar bu sarp yamaçlara neden yerleşmiş?
Bunun en önemli sebeplerinden birisi güvenlik kaygısı, bir diğeri suyun bolluğudur. Antik çağlarda civardaki vadiler bugün olduğundan daha da verimlidir. Bu bölge insanlara, yüksek kaliteli seramik kap-kacak ve tuğla yapmaya uygun kil, kaliteli yapı taşı ve metal eşya üretmek için maden cevheri de sunmuştur. Kent izole bir dağ yerleşimi değildir. Roma İmparatorluk Dönemi'nde, Sagalassos Anadolu'nun yol ağına ve Ege ve Akdeniz limanlarına bağlanmıştır.

Burada kimler, ne zaman yaşamış?
MÖ 3000-2000 döneminde, daha sonra Pisidia adını alacak bu bölgeye Hititlerin bir kolu olan Luwiler yerleşir. Sagalassoslular tarih boyunca değişik kültürlerin etkisi altında kalır. Büyük İskender'den sonra, tüm Yakın Doğu'da olduğu gibi bu bölgede de Hellen kültürü hakim olur. Roma İmparatorluğu döneminde antik Grek ve Roma etkisi altında kendi yerel kültürleri gelişir. MS 4. yüzyıldan itibaren Hıristiyanlaşan ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun parçası olan bölge, MS 13. yüzyılda Selçuklu Türklerinin hakimiyetine girer.

Sagalassos adı nereden gelir? Ağlasun adı Sagalassos'tan mı gelir?
Sagalassos tipik bir Luwice bir isimdir ama özgün anlamı bilinmemektedir. MS 11. yüzyılda, buranın piskoposu kayıtlara "Agalassu Piskoposu" olarak geçmiştir. Selçuklu Türkleri bölgeye gelip, hemen aşağıdaki yerleşimi kurduklarında bu ismi benimsemiş ve uyarlamış olmalıdır. Ağlasun ile Sagalassos adları arasında böyle bir bağ vardır.

İnsanlar geçimlerini nasıl sağlamış?
Sagalassos'un ekonomisi tarıma dayalıydı. Özellikle Roma askeri birliklerine verilen tahıl önemliydi. Roma İmparatorluk döneminde zeytin ve zeytinyağı diğer önemli ürünleridir. Mısır'a bina ve gemi yapımında kullanılmak üzere göknar ağacı ihraç ettikleri de düşünülmektedir. Augustus döneminden başlayarak (MÖ 25 – MS 14), kentte endüstriyel ölçekte kırmızı astarlı seramik kap-kacak üretilmiştir. Bunlar Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz'in başka kentlerine ihraç edilmiş ve Sagalassos'un geçim kaynaklarından birisi haline gelmiştir.

Neden ve ne zaman kenti terk etmişler?
MS 541-542'den başlayarak birçok defa vuran salgınlarla, kent nüfusunun büyük bölümü vebadan ölmüştür. MS 610 civarında çok güçlü bir deprem kenti yerle bir etmiştir. Bu büyük afetten kurtulanlar, çevresi duvarlarla çevrili küçük ve dağınık yerleşimler halinde kent civarında yaşamayı sürdürmüşlerdir. İskender Tepesi'nde yer alan son yerleşim, 13. yüzyılda Selçuklular tarafından ele geçirilmiştir.

Antik kentin harabeleri ne zaman keşfedildi?
Kentin kalıntıları 1706'da, Fransa Kralı XIV. Louis'in isteği üzerine Osmanlı İmparatorluğu'nu dolaşan Paul Lucas tarafından yeniden keşfedilmiştir. Kentin adının Sagalassos olduğunu, İngiliz rahip F.V.J.Arundell 1824 yılında bir yazıtın çevirisini yaparak belirlemiştir. Sık Sorulan Sorular

Kazıları kimler yapıyor, bütçesini kim karşılıyor?
Sagalassos'ta kazılar, yörede "Mark Bey" olarak tanınan Prof. Marc Waelkens'in yürütücülüğünde çok uluslu ve çoğunluğu Türk vatandaşlarından oluşan bir ekiple, Belçika Leuven Üniversitesi tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı izinleri ve denetiminde sürdürülmektedir (1990-2013). Antik kentin 1200 km²'lik geniş arazisine yayılan kazı ve araştırma çalışmaları, Belçika bilimsel fonlarından ve bazı özel Belçikalı yardımseverlerin destekleriyle sürdürülmektedir. Koruma ve restorasyon projeleri, Belçikalı sponsor aileler, firmalar, bankalar ve 2006'dan itibaren AYGAZ (Koç Holding) ve bazı yerel Türk firmaları tarafından desteklenmektedir.

Kazılarda elegeçen buluntular nereye gidiyor?
Arkeolojik buluntular, temizlik ve onarım sonrası Burdur Müzesi'ne teslim edilir. Bunlardan bir seçki müzede sergilenir diğerleri müzeye ait depolarda korunur.